360.cn - Alexa排行综合信息

  Alexa排名
  • 全球排名:9
  • 全国排名:6
  • 预估日均IP≈36,180,000
  • 预估日均PV≈151,956,000
  SEO信息
  • 出站链接:25
  • 首页内链:385
  网站信息
  • 访问速度:4096 Ms / 11分
  • 编码方式:-
  • 所属国家:ZH-CN
  • 所属目录:该站未被分类目录收录
  • 网站简介:暂无相关介绍
  综合排名 当日排名 变化趋势 一周排名 变化趋势 一月排名 变化趋势 三月排名 变化趋势
  9 9 - 9 - 8 1 9 -

  网站预估流量

  根据alexa排名统计数据估算网站 IP & PV 值,以下数据仅供参考

  子站点被访问比例/人均页面浏览量

  被访问子站点 近月页面访问比例 近月网站访问比例 人均页面浏览量
  360.cn 26.09% 47.60% 2.27
  bbs.360.cn 16.07% 45.01% 1.48
  mall.360.cn 11.43% 37.64% 1.26
  wan.360.cn 12.14% 33.88% 1.48
  b.360.cn 6.78% 22.33% 1.26
  weishi.360.cn 2.28% 8.95% 1.06
  jifen.360.cn 2.35% 7.77% 1.25
  fuwu.360.cn 1.63% 6.42% 1.05
  i.360.cn 1.40% 5.61% 1.03
  xiaoyouxi.360.cn 1.37% 5.49% 1.03
  online.360.cn 1.35% 5.47% 1.02
  u.360.cn 1.26% 5.06% 1.0
  browser.360.cn 1.24% 4.99% 1.0
  sd.360.cn 1.18% 4.15% 1.2
  yunpan.360.cn 0.70% 2.74% 1.1
  bang.360.cn 0.66% 2.67% 1.0
  shouji.360.cn 0.66% 2.67% 1.0
  renew.360.cn 0.61% 2.47% 1.0
  soft.360.cn 0.56% 2.30% 1.0
  baoku.360.cn 0.52% 2.14% 1.0
  g.360.cn 0.50% 2.03% 1.0
  360game.360.cn 0.46% 1.90% 1.0
  xianpei.360.cn 0.44% 1.81% 1.0
  gouwu.360.cn 0.39% 1.62% 1.0
  110.360.cn 0.31% 1.29% 1.0
  go.360.cn 0.29% 1.17% 1.0
  mse.360.cn 0.25% 1.04% 1.0
  university.360.cn 0.25% 1.02% 1.0
  game.360.cn 0.19% 0.77% 1.0
  help.360.cn 0.18% 0.73% 1.0
  e.360.cn 0.40% 0.72% 2.3
  se.360.cn 0.17% 0.71% 1.0
  jiagu.360.cn 0.16% 0.67% 1.0
  jijiupan.360.cn 0.16% 0.65% 1.0
  sj.360.cn 0.16% 0.65% 1.0
  security.360.cn 0.15% 0.63% 1.0
  union.360.cn 0.15% 0.63% 1.0
  youqian.360.cn 0.15% 0.63% 1.0
  screenlock.360.cn 0.15% 0.61% 1.0
  tq.360.cn 0.15% 0.61% 1.0
  learning.360.cn 0.16% 0.60% 1.1
  sdw.360.cn 0.14% 0.60% 1.0
  lianmeng.360.cn 0.15% 0.59% 1.0
  fenxi.360.cn 0.14% 0.58% 1.0
  lesuobingdu.360.cn 0.14% 0.58% 1.0
  dian.360.cn 0.13% 0.55% 1.0
  hr.360.cn 0.13% 0.55% 1.0
  cert.360.cn 0.13% 0.54% 1.0
  xinyong.360.cn 0.13% 0.54% 1.0
  yasuo.360.cn 0.13% 0.53% 1.0
  zhushou.360.cn 0.13% 0.53% 1.0
  baby.360.cn 0.13% 0.52% 1.0
  shangyi.360.cn 0.13% 0.52% 1.0
  ssp.360.cn 0.13% 0.52% 1.0
  zhikong.360.cn 0.12% 0.51% 1.0
  campus.360.cn 0.12% 0.50% 1.0
  research.360.cn 0.12% 0.50% 1.0
  mp.360.cn 0.12% 0.49% 1.0
  wot.360.cn 0.12% 0.48% 1.1
  arena.360.cn 0.11% 0.47% 1.0
  fuli.360.cn 0.11% 0.47% 1.0
  zyun.360.cn 0.11% 0.46% 1.0
  jia.360.cn 0.11% 0.45% 1.0
  cp.360.cn 0.11% 0.44% 1.0
  huanji.360.cn 0.10% 0.42% 1.0
  chaxun.360.cn 0.10% 0.41% 1.0
  lap.360.cn 0.10% 0.41% 1.0
  opentest.360.cn 0.10% 0.41% 1.0
  chrome.360.cn 0.09% 0.38% 1.0
  life.360.cn 0.08% 0.32% 1.0
  safe.360.cn 0.08% 0.32% 1.0
  zhongce.360.cn 0.07% 0.29% 1.0
  home.360.cn 0.06% 0.25% 1.0
  webscan.360.cn 0.06% 0.25% 1.0
  dns.360.cn 0.06% 0.24% 1.0
  liuliang.360.cn 0.06% 0.24% 1.0
  institute.360.cn 0.05% 0.22% 1.0
  kids.360.cn 0.05% 0.22% 1.0
  zhuomian.360.cn 0.05% 0.21% 1.0
  crm.360.cn 0.07% 0.04% 8.0
  OTHER 0.44% 0% 0

  网站的国家/地区排名、访问比例

  国家/地区名称 页面浏览比例 国家/地区排名 访客比例
  美国 1.5% 126 1.4%
  韩国 1.0% 20 1.0%
  日本 1.4% 38 1.3%
  中国 95.6% 6 96.0%
  其他 0.4% 0 0.3%

  Alexa排名走势

  • 全球排名:9
  • 与前3个月相比: -

  Alexa搜索流量排名

  • 搜索访问: 8%
  • 与前3个月相比: 6.4%

  关闭
  关闭
  关闭