alexa排名
  • 全球排名:14
  • 全国排名:7
  • 预估日均IP≈31,440,000
  • 预估日均PV≈126,074,400
  SEO信息
  • 反向链接:21964
  • 出站链接:36
  • 首页内链:343
  网站信息
  • 访问速度:4096 Ms / 13分
  • 编码方式:-
  • 所属国家:ZH-CN
  • 所属目录:该站未被分类目录收录
  • 网站简介:暂无相关介绍
  综合排名 当日排名 变化趋势 一周排名 变化趋势 一月排名 变化趋势 三月排名 变化趋势
  14 12 - 12 - 12 - 14 8

  网站预估流量

  根据alexa排名统计数据估算网站 IP & PV 值,以下数据仅供参考

  子站点被访问比例/人均页面浏览量

  被访问子站点 近月页面访问比例 近月网站访问比例 人均页面浏览量
  wan.360.cn 30.14% 58.62% 2.04
  360.cn 18.49% 47.36% 1.55
  bbs.360.cn 14.74% 32.88% 1.78
  mall.360.cn 9.44% 31.38% 1.19
  university.360.cn 2.61% 9.58% 1.08
  xiaoyouxi.360.cn 1.65% 6.30% 1.04
  fuwu.360.cn 1.57% 5.98% 1.04
  i.360.cn 1.37% 5.21% 1.04
  u.360.cn 1.21% 4.70% 1.02
  wifi.360.cn 1.17% 4.42% 1.05
  soft.360.cn 1.12% 4.31% 1.03
  browser.360.cn 0.91% 3.52% 1.02
  bang.360.cn 0.73% 2.82% 1.02
  sd.360.cn 0.68% 2.63% 1.02
  hao.360.cn 0.74% 2.53% 1.16
  g.360.cn 0.64% 2.51% 1.01
  shouji.360.cn 0.63% 2.48% 1.01
  jifen.360.cn 0.54% 2.11% 1.01
  gouwu.360.cn 0.49% 1.92% 1.01
  yunpan.360.cn 0.58% 1.87% 1.2
  weishi.360.cn 0.43% 1.71% 1.01
  xianpei.360.cn 0.40% 1.56% 1.01
  360game.360.cn 0.38% 1.50% 1.01
  se.360.cn 0.42% 1.27% 1.29
  institute.360.cn 0.32% 1.22% 1.0
  go.360.cn 0.30% 1.20% 1.0
  mse.360.cn 0.29% 1.15% 1.0
  renew.360.cn 0.29% 1.12% 1.0
  jiagu.360.cn 0.27% 1.07% 1.0
  dian.360.cn 0.27% 1.04% 1.0
  kids.360.cn 0.26% 1.00% 1.0
  110.360.cn 0.24% 0.95% 1.0
  cert.360.cn 0.24% 0.95% 1.0
  yule.360.cn 0.24% 0.95% 1.0
  safe.360.cn 0.23% 0.89% 1.0
  cp.360.cn 0.20% 0.80% 1.0
  root.360.cn 0.20% 0.78% 1.0
  e.360.cn 0.23% 0.62% 1.5
  fenxi.360.cn 0.15% 0.60% 1.0
  research.360.cn 0.15% 0.60% 1.0
  yasuo.360.cn 0.15% 0.60% 1.0
  baoku.360.cn 0.15% 0.59% 1.0
  tq.360.cn 0.15% 0.59% 1.0
  jijiupan.360.cn 0.15% 0.58% 1.0
  security.360.cn 0.15% 0.58% 1.0
  ssp.360.cn 0.15% 0.58% 1.1
  lianmeng.360.cn 0.14% 0.57% 1.0
  sdw.360.cn 0.14% 0.57% 1.0
  xinyong.360.cn 0.14% 0.57% 1.0
  youqian.360.cn 0.15% 0.57% 1.0
  zhikong.360.cn 0.14% 0.57% 1.0
  zhushou.360.cn 0.15% 0.57% 1.0
  learning.360.cn 0.14% 0.56% 1.0
  lesuobingdu.360.cn 0.14% 0.56% 1.0
  hr.360.cn 0.14% 0.55% 1.0
  shangyi.360.cn 0.14% 0.55% 1.0
  sj.360.cn 0.14% 0.55% 1.0
  union.360.cn 0.14% 0.55% 1.0
  jia.360.cn 0.14% 0.54% 1.0
  mp.360.cn 0.14% 0.54% 1.0
  screenlock.360.cn 0.14% 0.54% 1.0
  huanji.360.cn 0.13% 0.52% 1.0
  zhuomian.360.cn 0.12% 0.48% 1.0
  chaxun.360.cn 0.12% 0.47% 1.0
  liuliang.360.cn 0.11% 0.46% 1.0
  chrome.360.cn 0.11% 0.42% 1.0
  0kee.360.cn 0.10% 0.41% 1.0
  ca.360.cn 0.10% 0.40% 1.0
  cup.360.cn 0.10% 0.40% 1.0
  unicorn.360.cn 0.10% 0.39% 1.0
  nirvan.360.cn 0.10% 0.38% 1.0
  appscan.360.cn 0.09% 0.37% 1.0
  licai.360.cn 0.09% 0.37% 1.0
  v.360.cn 0.21% 0.35% 2.3
  vi.360.cn 0.09% 0.35% 1.0
  baby.360.cn 0.08% 0.33% 1.0
  auto.360.cn 0.07% 0.28% 1.0
  webscan.360.cn 0.06% 0.22% 1.0
  OTHER 0.27% 0% 0

  网站的国家/地区排名、访问比例

  国家/地区名称 页面浏览比例 国家/地区排名 访客比例
  美国 4.3% 52 3.9%
  韩国 1.9% 18 1.7%
  日本 3.5% 22 3.2%
  中国 89.4% 7 90.3%
  其他 0.9% 0 0.9%

  alexa排名走势

  • 全球排名:14
  • 与前3个月相比: 8

  alexa搜索流量排名

  • 搜索访问: 73.8%
  • 与前3个月相比: 67.5%

  关闭
  关闭
  关闭